Transla ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Transla ry. Sen kotipaikka on Tampere.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Tampereen yliopiston monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opiskelijoiden välillä, ajaa heidän etujaan sekä lisätä alan tuntemusta ja arvostusta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää jäsentensä sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä. Yhdistys voi kuulua jäsenenä valtakunnalliseen liittoon.

3 §

Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys voi voittoa tavoittelematta järjestää kokous- ja keskustelutilaisuuksia, opintoneuvontaa, kurssikirjojen ja harjoittelupaikkojen välitystä, opintomatkoja sekä muita yhdistyksen tarkoitusta tukevia tapahtumia. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden samoihin päämääriin pyrkivien yhdistysten kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää pääsymaksullisia tilaisuuksia.

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen yliopiston opiskelija, joka joko opiskelee monikielistä viestintää ja käännöstiedettä tai muutoin osoittaa erityistä kiinnostusta alaa kohtaan. Yhdistyksen kannatusjäseneksi puolestaan voi liittyä kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on merkittävällä tavalla tukenut Transla ry:tä tai edistänyt käännöstieteellistä toimintaa Tampereen yliopistossa. Kunniajäseneksi kutsumisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmanneksen (2/3) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat jäsenmaksun. Kevätkokous määrittää vuosittain varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruudet. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 §

Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus äänestää ja olla ehdokkaana yhdistyksen vaaleissa, käyttää hyväkseen yhdistyksen toiminnasta koituvia etuja sekä valittaa yhdistyksen kokoukselle hallituksen tekemistä päätöksistä, jotka loukkaavat jäsenoikeutta tai ovat muutoin sääntöjen vastaisia.

7 §

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän toimii sen tarkoitusperiä vastaan. Erotettu voi valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valitus on jätettävä kirjallisesti hallitukselle 30 päivän kuluessa asian tiedoksisaannista.

8 §

Päätösvaltaa käyttää yhdistyksen jäsenten muodostama kokous, jonka hallitus kutsuu syys- ja kevätkokoukseen sekä tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen.

Syyskokous on pidettävä joulukuun 5. päivään mennessä. Kokouksessa

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat
  2. valitaan hallitukselle puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
  3. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi tilivuodeksi
  4. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi
  5. käsitellään muut esille tulevat asiat

Kevätkokous on pidettävä huhtikuun 12. päivään mennessä. Kokouksessa

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat
  2. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilikertomukset sekä toiminnantarkastajien lausunnot ja niistä annetut selvitykset sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  3. määrätään jäsenmaksut
  4. käsitellään muut esille tulevat asiat

Lisäksi yhdistyksen hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta pyytänyt jonkin asian käsittelemistä varten. Tällöin kokouskutsu on lähetettävä kahden viikon kuluessa ja kokous pidettävä kolmen viikon kuluessa.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen julkaistaan yhdistyksen ilmoitustaululla sekä yhdistyksen sähköpostilistalla (translalista@uta.fi) vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta julkipano- ja kokouspäivää lukuun ottamatta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

9 §

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella ja kunniajäsenellä jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestys on suoritettava suljetuin lipuin, mikäli kaksi läsnä olevaa jäsentä sitä vaatii.

10 §

Valmistelu-, hallinto- ja toimeenpanotehtäviä hoitaa hallitus. Siihen kuuluu hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä kaksi–viisi (2–5) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi–viisi (2–5) varajäsentä.

11 §

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

12 §

Hallituksen kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi tai kun neljännes hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta vaatii.

13 §

Hallituksen toimikausi kestää kalenterivuoden.

14 §

Talouden ja omaisuuden hoidosta huolehtii hallitus. Yhdistyksen tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä.

15 §

Yhdistyksen tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Näiden on palautettava se hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

16 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

17 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli muutos hyväksytään yhdessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmanneksen (2/3) ääntenenemmistöllä. Sääntömuutoksesta on mainittava kokouskutsussa.

18 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

19 §

Mikäli yhdistys puretaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittua tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi yhdistyksen viimeisen purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla.

Tampereella 27.11.2018