Transla ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Transla ry. Sen kotipaikka on Tampere. 

2 § Tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Tampereen yliopiston monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opiskelijoiden välillä, ajaa heidän etujaan sekä lisätä alan tuntemusta ja arvostusta. Yhdistys voi kuulua jäsenenä valtakunnalliseen liittoon. 

3 § Toiminnan laatu 

Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys voi voittoa tavoittelematta järjestää muun muassa kokous- ja keskustelutilaisuuksia, opintoneuvontaa, opintomatkoja, työelämätapahtumia, vapaa-ajan tapahtumia ja muuta opiskelijoille sopivaa toimintaa. Yhdistys myös harjoittaa alaan liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja välittää jäsenilleen työtarjouksia yhdistyksen ylläpitämän käännöspalvelu Translinkin kautta. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden samoihin päämääriin pyrkivien yhdistysten, Tampereen yliopiston, Tampereen ylioppilaskunnan, alan ammattijärjestöjen ja muiden tarpeellisten sidosryhmien kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää pääsymaksullisia tilaisuuksia. 

4 § Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen jäsenmaksun maksanut Tampereen yliopiston opiskelija, joka joko opiskelee monikielisen viestinnän ja käännöstieteen tai kielten tutkinto-ohjelmassa tai muutoin osoittaa erityistä kiinnostusta alaa kohtaan. Yhdistyksen kannatusjäseneksi puolestaan voi liittyä kuka tahansa jäsenmaksun maksanut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on merkittävällä tavalla tukenut Transla ry:tä tai edistänyt käännöstieteellistä toimintaa Tampereen yliopistossa. Kunniajäseneksi kutsumisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmanneksen (2/3) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Kunniajäsentä ei kuitenkaan voida valita hallitukseen. Kunniajäsenen ei tarvitse olla opiskelija, ja kunniajäsenyys jatkuu ilman takarajaa, ellei kunniajäsen itse tahdo erota tai yhdistys päätä häntä erottaa. 

5 § Jäsenmaksu 

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet suorittavat jäsenmaksun yhden (1) tai seitsemän (7) vuoden välein. Kannatusjäsenet suorittavat kannatusjäsenten jäsenmaksun yhden (1) vuoden välein. Kevätkokous määrittää vuosittain varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruudet. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

6 § Jäsenen oikeudet 

Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus äänestää ja olla ehdokkaana yhdistyksen vaaleissa, käyttää hyväkseen yhdistyksen toiminnasta koituvia etuja sekä valittaa yhdistyksen kokoukselle hallituksen tekemistä päätöksistä, jotka loukkaavat jäsenoikeutta tai ovat muutoin sääntöjen vastaisia. 

7 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän toimii sen tarkoitusperiä vastaan. Erotettu voi valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valitus on jätettävä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa asian tiedoksisaannista. Yhdistyksen hallitus katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä kaksi (2) kuukautta jäsenmaksun eräpäivän jälkeen, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen. 

8 § Kurinpitotoimet

Yhdistyksen hallituksella on oikeus asettaa kurinpitotoimia jäsenelle, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai käyttäytyy häiritsevästi muita jäseniä kohtaan. Kurinpitotoimina hallituksella on oikeus antaa jäsenelle kirjallinen varoitus, missä määritellään yhdistyksen toimintaa vahingoittanut teko sekä perustellaan toiminnan merkittävä vahingollisuus yhdistykselle ja ilmaistaan mahdollinen erottamisuhka, mikäli vahingollinen toiminta vastaisuudessa jatkuu. Kurinpitotoimena hallituksella on oikeus myös määräaikaisesti rajoittaa jäsenen osallistumista yhdistyksen tapahtumiin, tiloihin tai viestintäkanaviin. Hallitus päättää mahdollisista toimenpiteistä yksinkertaisella enemmistöllä. 

9 § Yhdistyksen kokoukset

Päätösvaltaa käyttää yhdistyksen jäsenten muodostama kokous, jonka hallitus kutsuu syys- ja kevätkokoukseen sekä tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Niissä yhdistyksen kokouksissa, joihin on hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päätöksellä mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, sovelletaan yhdistyksen kokouksen hyväksymää äänestys- ja vaalijärjestystä. 

Syyskokous on pidettävä joulukuun 5. päivään mennessä. Kokouksessa 

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
  2. valitaan hallitukselle puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi 
  3. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi tilivuodeksi 
  4. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimikaudeksi 
  5. käsitellään muut esille tulevat asiat 

Kevätkokous on pidettävä huhtikuun 12. päivään mennessä. Kokouksessa 

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  2. käsitellään edellisen toimikauden toimintakertomus, tilikertomukset sekä toiminnantarkastajien lausunnot ja niistä annetut selvitykset sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
  3. määrätään jäsenmaksut 
  4. käsitellään muut esille tulevat asiat 

Lisäksi yhdistyksen hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenestä (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta pyytänyt jonkin asian käsittelemistä varten. Tällöin kokouskutsu on lähetettävä kahden viikon kuluessa ja kokous pidettävä kolmen viikon kuluessa. 

Kutsu yhdistyksen kokoukseen julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla sekä yhdistyksen sähköpostilistalla vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta julkipano- ja kokouspäivää lukuun ottamatta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella ja kunniajäsenellä jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestys on suoritettava suljetuin lipuin, mikäli kaksi läsnä olevaa jäsentä sitä vaatii. 

10 § Hallitus 

Valmistelu-, hallinto- ja toimeenpanotehtäviä hoitaa hallitus. Siihen kuuluu hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä kaksi–kolmetoista (2–13) muuta varsinaista jäsentä ja järjestyksessä nolla–kaksi (0–2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja varasihteerin ja päättää muiden roolien jakautumisesta järjestäytymiskokouksessa. Hallitus voi järjestäytyä ennen toimikautensa alkua. Hallituksen jäsenen valmistuminen ei aiheuta esteitä hallituksessa toimimiselle jäljellä olevalle toimikaudelle. 

11 § Toimihenkilöt

Hallitus voi tarvittaessa nimittää toimintansa avuksi toimihenkilöitä, kuitenkin enintään toimikautensa ajaksi. Toimihenkilöt ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle ja yhdistykselle. 

12 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä tai, heidän estyneenä ollessaan, varajäseniä. Kun varsinaisia jäseniä puuttuu kokouksesta, varajäsenillä on hallituksen kokouksissa äänioikeus numerojärjestyksessä siten, että kokouksen yhteenlaskettu äänioikeutettujen määrä on enintään hallituksen varsinaisten jäsenten määrä. Hallituksen kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi tai kun neljännes hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä puheenjohtajalta vaatii.  

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus toisin määrää esimerkiksi käsiteltävän asian arkaluontoisuuden vuoksi. 

13 § Hallituksesta eroaminen ja erottaminen

Hallituksen jäsenellä on oikeus erota hallituksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Erosta tehdään merkintä eroa seuraavan hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan ilmoittamispäivänä. Hallituksen jäsenen voi erottaa sen valinnut taho eli yhdistyksen kokous. 

14 § Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

15 § Tilinpäätös 

Yhdistyksen tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Näiden on palautettava se hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

16 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. 

17 § Sääntöjen muuttaminen 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli muutos hyväksytään yhdessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmanneksen (2/3) ääntenenemmistöllä. Sääntömuutoksesta on mainittava kokouskutsussa. 

18 § Yhdistyksen purkaminen 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) ääntenenemmistöllä. Yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Mikäli yhdistys puretaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittua tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi yhdistyksen viimeisen purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla.